Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Pruszkowie      Pruszków, 5 lutego 2024 r.
Nasz znak: PIWPr-Adm.233.2.2024       

Ogłoszenie o drugim  przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków

Numer telefonu:  (22) 758 88 19;  Numer faksu:  (22) 759 58 00

Czas urzędowania: pn od 7:30 do 18:00 wt – pt od 7.30 do 15.30

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków, w sali konferencyjnej na parterze.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach roboczych PIW Pruszków tj. od poniedziałku                  do piątku w godz. 8:00 – 15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 1. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego

Samochód osobowy Suzuki Alto o następujących danych technicznych:

– rok produkcji: 2010 r.

– data pierwszej rejestracji 06.12.2010 r.

– nr rejestracyjny : WPR 16479

– nr identyfikacyjny (VIN): MA3GFC31S00313747

– przebieg: ok. 92500 km ( na dzień ogłoszenia przetargu, samochód w ciągłej eksploatacji )

– pojemność silnika: 996 cm3/59kW

– rodzaj nadwozia: hatchback, 5d

– rodzaj skrzyni biegów: manualna

–  rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

– badania techniczne ważne do 23.11.2024 r.

Ogólny stopień zużycia eksploatacyjnego proporcjonalny do przebiegu i czasookresu eksploatacyjnego.

Niesprawna klimatyzacja, ogniska rdzy na prawym przednim nadkolu oraz prawym progu, tylne zawieszenie wymagające naprawy, opony wielosezonowe zużyte w stopniu znacznym.

 1.  Wartość samochodu

Cena wywoławcza: 5 200 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście zł 00/100) brutto, co stanowi 65% wartości szacunkowej pojazdu.

 1.  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

– imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon

– oferowaną cenę,

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

– dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków

“Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego Suzuki Alto”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie w sekretariacie                na parterze.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 20 lutego 2024 r. do godz. 10:00.

Termin związania ofertą wynosi  14 dni.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia zł 00/100zł), przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie,                  nr rachunku: 95 1010 1010 0126 9622 3100 0000

 1.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 1. Pozostałe informacje
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się                        od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:

– stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,

– ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie,

– otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu przetargu.

 • Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

– została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

– nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 • O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 • Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
 • W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę komisja przetargowa postanawia             o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wyznaczony po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po opłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

Załączniki:

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

O F E R T A

(formularz ofertowy)

Imię i nazwisko/nazwa oferenta 
Adres zamieszkania/siedziba oferenta: 
Tel. 
Fax. 
NIP, REGON/PESEL 

Do:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

Ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków

 1. Przystępując do przetargu na zakup samochodu osobowego Suzuki Alto

nr VIN MA3GFC31S00313747

OFERUJĘ

CENĘ brutto ……………………… zł (słownie…………………………………………………………………………………………)

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnoszę, co do niego zastrzeżeń.

                                                                              ………………………………………..

 (podpis)


ogłoszenie 2 przetargu dot. suzuki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, BIP. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.