Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków

Numer telefonu: (22) 758 88 19; Numer faksu: (22) 759 58 00

Czas urzędowania: pn od 7:30 do 18:00 wt-pt od 7.30 do 15.30

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie, ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków, w sali konferencyjnej na parterze.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków

Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach roboczych PIW Pruszków tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 1. Rodzaj i typ sprzedawanego składnika majątku ruchomego

Samochód osobowy Suzuki Alto o następujących danych technicznych:

 • rok produkcji: 2010 r.
 • data pierwszej rejestracji 06.12.2010 r.
 • nr rejestracyjny : WPR 16479
 • nr identyfikacyjny (VIN): MA3GFC31S00313747
 • przebieg: 92100 km ( na dzień ogłoszenia przetargu, samochód w ciągłej eksploatacji )
 • pojemność silnika: 996 cm3/59kW
 • rodzaj nadwozia: hatchback, 5d
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa
 • badania techniczne ważne do 23.11.2024 r.

Ogólny stopień zużycia eksploatacyjnego proporcjonalny do przebiegu i czasookresu eksploatacyjnego.

Niesprawna klimatyzacja, ogniska rdzy na prawym przednim nadkolu oraz prawym progu, tylne zawieszenie wymagające naprawy, opony wielosezonowe zużyte w stopniu znacznym.

 1. Wartość pojazdu

Wartość szacunkowa: 8 000 zł ( słownie: osiem tysięcy zł 00/100) brutto

Cena minimalna wynosi 100% wartości szacunkowej.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

 • imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon
 • oferowaną cenę,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • dowód wniesienia obowiązującego wadium.
 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszkowie

ul. Gordziałkowskiego 5, 05-804 Pruszków

“Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego Suzuki Alto”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie w sekretariacie na parterze.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 25 stycznia 2023 r. do godz. 9:00.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 800,00 zł ( słownie: osiemset zł 00/100zł), przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść przelewem na konto bankowe PIW Pruszków, nr rachunku: 95 1010 1010 0126 9622 3100 0000

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 2. Pozostałe informacje

a) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

b) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

c) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

d) Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:

 • stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
 • ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie,
 • otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu przetargu.

e) Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

f) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

g) Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

h) W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie wyznaczony po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po opłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

formularz-ofertowy-zal.-nr-1.doc

Ogloszenie-przetargu-1.pdf

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.